Zasady recenzowania1. Po przysłaniu artykułu przez autora (na adres redakcji pogranicze@uni.opole.pl), redaktor działu lub redaktor wydania ocenia tekst pod kątem zgodności z tematyką czasopisma, wymogami formalnymi, poprawnością językową.

2. Jeżeli redaktor zaakceptuje pozytywnie tekst, jest on przesyłany do oceny przez co najmniej jednego niezależnego recenzenta spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor i recenzent nie znają wzajemnie swojej tożsamości. Jeżeli te warunki są niemożliwe do spełnienia, recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzentami są pracownicy naukowi ze stopniem naukowym doktora lub wyższym, którzy posiadają dorobek naukowy w obszarze tematycznym recenzowanego artykułu. Recenzentem może także zostać osoba bez stopnia naukowego, jeżeli jest powszechnie uznawanym ekspertem w swojej dziedzinie (np specjalista w firmie badawczej, pracownik służby cywilnej, fundacji, itp).

Pobierz formularz recenzji

3. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.

4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Jeżeli recenzje są sprzeczne, o dalszej procedurze decyduje rada redakcyjna (artykuł może zostać wysyłany kolejnemu recenzentowi zewnętrznemu, lub skierowany do recenzji wewnętrznej). Jeżeli co najmniej połowa recenzji jest pozytywnych, artykuł może zostać dopuszczony do publikacji.

5. Standardowy czas przygotowania recenzji wynosi do 60 dni. 

6. W przypadku otrzymania pozytywnych recenzji i decyzji redakcji o publikacji artykułu w konkretnym wydaniu czasopisma, autor jest proszony o zaakceptowanie wersji artykułu do druku, lub o naniesienie poprawek zgłaszanych przez recenzentów lub redaktora wydania.

7. W przypadku otrzymania negatywnych recenzji i decyzji redakcji o odrzuceniu artykułu, autor otrzymuje taką informację pocztą elektroniczną wraz z uzasadnieniem. Autor ma prawo, w formie repliki, odpowiedzieć na negatywną decyzję. 

8. Omówienia, komunikaty, głosy w dyskusji, publikowane w czasopiśmie, nie podlegają procedurze recenzji i nie są artykułami naukowymi w rozumieniu definicji MNiSW.


"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781