Zasady publikacjiTematyka czasopisma


Czasopismo „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” jest czasopismem naukowym z obszaru nauk społecznych. Pismo tworzone jest przede wszystkim przez politologów, ale metodą interdyscyplinarną. Wysiłkiem specjalistów z różnych dziedzin nauk społecznych chcielibyśmy odpowiadać na ważne pytania o procesy i zjawiska polityczne zachodzące na pograniczach.
W zakres tematyczny czasopisma wchodzą więc takie subdyscypliny i zagadnienia jak np. teoria polityki, integracja europejska, socjologia pogranicza, narodu, stosunków etnicznych, etnografia, geografia polityczna, geopolityka, polityka narodowościowa, lokalna, zagraniczna, polityka społeczna i demografia,  stosunki międzynarodowe, historia polityczna i społeczna, antropologia.

Działy


Do publikacji przyjmujemy:
1. Oryginalne artykuły naukowe, prezentujące wyniki aktualnie prowadzonych badań,
2. Artykuły przeglądowe, polemiczne i źródłowe, 
3. Tłumaczenia prac naukowych nie publikowanych wcześniej w języku polskim,
4. Recenzje, 
5. Odpowiedzi na ankiety redakcji, komentarze, sprawozdania, zapowiedzi.

Wszystkie artykuły poddawane są procesowi recenzji w formule "double-blind review".


Zasady przyjmowania artykułów do recenzji


Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, z wyjątkiem tekstów do działów tematycznych poszczególnych numerów, które należy wcześniej uzgodnić z redaktorem wydania (sprawdź zapowiedzi najbliższych wydań).

Redakcja nie pobiera żadnych opłat związanych z procesem recenzowania i przygotowania tekstu do publikacji, ani opłat za opublikowanie artykułu w czasopiśmie. 

Artykuły należy przesyłać na adres pogranicze@uni.opole.pl. Po przysłaniu artykułu autor jest informowany o wstępnej akceptacji lub jej braku, następnie artykuł jest kierowany do recenzji. W przypadku pozytywnej recenzji artykuł jest odsyłany autorowi w celu ustosunkowania się do uwag recenzenta, bądź do ostatecznej akceptacji przed publikacją. W przypadku negatywnej recenzji autor jest o niej informowany.

Zasady etyki


Aby zapobiegać nieetycznym lub niezgodnym z prawem praktykom, takim jak: ghostwriting,
ghost authorship,
guest authorship,
przypisanie sobie prawa do autorstwa cudzego utworu,


redakcja wdrożyła procedury zgodne z wytycznymi COPE:
1. Każdy złożony do publikacji artykuł jest weryfikowany pod kątem występowania wymienionych praktyk;
2. Recenzenci oraz redaktorzy artykułów są wyposażeni w instrumenty umożliwiające ujawnienie wymienionych praktyk (w formularzu recenzji oraz w procesie redakcji merytorycznej i technicznej tekstu)
3. Przed opublikowaniem artykułu autor/zy podpisują oświadczenie o nieużywaniu niedozwolonych praktyk."Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781