Tom 5, nr 3 (specjalny) 2017
POGRANICZE W MEDIACH, MEDIA NA POGRANICZU


Spis treści:Błażej Choroś, Ewa Skrabacz

Mniejszość Niemiecka w prasie regionalnej w sytuacji konfliktu. Framing i agenda medialna w ramach sporu o „Duże Opole”
Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 5, nr 3, s. 161-183.

Streszczenie: Jednym ze wskaźników kondycji państwa demokratycznego jest jego stosunek do mniejszości narodowych. Istotny jest nie tylko wymiar formalny tych relacji, ale także funkcjonowanie sfery publicznej. Kluczowa będzie zatem zdolność do efektywnego negocjowania i deliberacji nad kwestiami ważnymi dla społeczności i budzącymi duże emocje. Naturalną przestrzeń dla takiej debaty stwarzają media, które ukazują przedmiot sporu i stanowiska stron. Będąc również uczestnikiem debaty, media pozycjonują strony i wpływają na postawy społeczne wobec dyskutowanych kwestii. Celem badań, których wyniki są prezentowane w niniejszym artykule była analiza medialnego pozycjonowania mniejszości niemieckiej (MN) w ramach sporu o powiększenie Opola. Na Opolszczyźnie zamieszkuje większość polskich Niemców - najliczniejszej mniejszości narodowej w Polsce. Powiększenie miasta Opola o część terenów należących do sąsiednich gmin, w których znaczącą część społeczności stanowiła MN, wzbudziło silne protesty mieszkańców tych gmin i obawy samej MN, że zmiany te niekorzystnie wpłyną na jej pozycję. W badaniach uwzględniono artykuły prasowe, które ukazały się w regionalnych dziennikach wydawanych na Opolszczyźnie. Stosowano narzędzia analizy ilościowej i jakościowej, wykorzystując m.in. metodę ram interpretacyjnych (framing).

Słowa kluczowe: mniejszość niemiecka, mniejszości narodowe, agenda-setting, ramy interpretacyjne, media, konflikt, Polska, Opole

Wpłynęło: 25.10.2017
Zrecenzowano: 14.12.2017
Opublikowano: 23.12.2017
Monika Kornacka-Grzonka

Lokalne media internetowe – transgraniczne czy przygraniczne? Przypadek Cieszyna
Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 5, nr 3, s. 185-200.

Streszczenie: Pogranicze to często obszar specyficzny, gdzie obserwować można bezpośrednie ścieranie się odmiennych językowo, społecznie czy historycznie grup nieraz obciążonych negatywnymi stereotypami o sąsiadach zza granicy. Media lokalne mogą jednak ograniczać bądź niwelować wzajemne bariery utrudniające współistnienie. Cieszyn jest ciekawym przykładem miasta podzielonego miedzy dwa państwa: Polskę i Czechy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy lokalne portale wykorzystują możliwości jakie oferuje internet i umacniają stosunki, współpracę między oboma wspólnotami oraz wskazanie jakie czynniki mogą mieć wpływ na ten proces.

Słowa kluczowe: pogranicze, media lokalne, internet, Cieszyn

Wpłynęło: 30.09.2017
Zrecenzowano: 12.10.2017
Opublikowano: 14.01.2018
"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781