Tom 5, nr 2 (2017)
Spis treści:Aleksander Kwiatek, Jolanta Kwiatek

O śląsko-małopolskich sporach granicznych okresie międzywojennym
Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 5, nr 2, s. 73-104.

Streszczenie: Celem artykułu jest próba przedstawienia relacji Górnego Śląska z Małopolską i Krakowem w okresie międzywojennym. Relacje te rozwijały się na kilku płaszczyznach: gospodarczej, społecznej, kulturowej. Artykuł niniejszy dotyczy ich pewnego wycinka, a mianowicie śląsko-małopolskiego sporu granicznego jaki wywiązał się między środowiskami politycznymi obu regionów o przywództwo i dominację na obszarze Polski południowej. Podstawową bazę źródłową artykułu stanowi prasa, przeważnie krakowska, warszawska, śląska, nigdy dotąd w takim stopniu nie wykorzystana. Kwestia zasadnicza niniejszego studium sprowadza się do pytania, jakie były źródła i przyczyny opisywanego sporu , jakie czynniki decydowały o kierunkach jego rozwoju, czy sam spór był uzasadniony i jakie wywołał skutki. Artykuł zdecydowanie obala funkcjonującą w historiografii polskiej i niemieckiej tezę o słabym zainteresowaniu przez II Rzeczpospolitą sprawami Śląska.

Słowa kluczowe: autonomia śląska, spór graniczny, Kraków jako kulturowe centrum Polski południowej, Katowice jako gospodarcze centrum II Rzeczypospolitej

Wpłynęło: 18.06.2017
Zrecenzowano: 13.10.2017
Opublikowano: 15.12.2017

Pobierz artykuł (pdf)Marek Bodziany, Anna Kotasińska

Europejski kryzys migracyjny - włoskie studium przypadku
Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 5, nr 2, s. 105-133.

Streszczenie: Włochy to państwo, w którym historia emigracji jest dłuższa od historii imigracji. W 1976 roku przypływ ludności z Azji, Afryki i Europy Wschodniej do tego kraju zrównoważył odpływ ludności włoskiej i od tego czasu zjawisko imigracji zyskiwało we Włoszech na znaczeniu. Artykuł prezentuje zatem proces kształtowania włoskiej polityki imigracyjnej, problemy związane z nazewnictwem migrujących cudzoziemców oraz obecną sytuację imigrantów i uchodźców we Włoszech. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy obecność „obcych” w tym kraju może być traktowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego państwa.

Słowa kluczowe: Włochy, imigranci, uchodźcy, masowe migracje, bezpieczeństwo, konflikty kulturowe

Wpłynęło: 15.03.2017
Zrecenzowano: 06.04.2017
Opublikowano: 15.12.2017
Izabela Ścibiorska-Kowalczyk

Kultura ekonomiczna w Niemczech na przykładzie Euroregionu Nysa
Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 5, nr 2, s. 135-157.

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie kultury ekonomicznej Niemiec oraz ob­szarów dotychczasowej współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Nysa. Do analizy wykorzystano studia dotyczące literatury przedmioto­wej oraz dokumenty związane z powstaniem i funkcjonowaniem Euroregionu Nysa. Przed­stawiono również wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez autorkę w małych i śred­nich przedsiębiorstwach w polskiej i niemieckiej części Euroregionu Nysa, którego celem było ze­branie opinii na temat stosun­ków polsko-niemieckich, znajomości Euroregionu Nysa, a także form współpracy polsko-niemieckiej.

Słowa kluczowe: Niemcy, Euroregion Nysa, kultura ekonomiczna

Wpłynęło: 20.04.2016
Zrecenzowano: 14.05.2016
Opublikowano: 18.12.2017
"Pogranicze. Polish Borderlands Studies"
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "Pogranicze. Polish Borderlands Studies". Zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism 14 listopada 2013 roku pod numerem Rej.Pr. 713.
Numer ISSN: 2353-3781